1. Úvod
  2. /
  3. 5G koridory
  4. /
  5. Dodatek k veřejné konzultaci

Dodatek k veřejné konzultaci

Dodatek k veřejné konzultaci „Dokrývání železničních koridorů signálem 5G s vyšší intenzitou signálu“

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Dodatek k veřejné konzultaci „Dokrývání železničních koridorů signálem 5G s vyšší intenzitou signálu“ (dále jen „Dodatek“) na základě prodloužení termínu opatření veřejné podpory do 30. 6. 2026. Součástí Dodatku jsou formou připojených příloh zveřejněny hlavní znaky opatření, a to v souladu se Sdělením EK[1] „Pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě (2023/C 36/01)“ (dále jen „Sdělení“). Mezi hlavní znaky patří především požadovaná výkonnost plánované financované sítě z veřejných prostředků a pokyny pro vytvoření velkoobchodní nabídky včetně seznamu služeb velkoobchodního přístupu. Přílohy Dodatku jsou součástí výzev opatření a jsou doplňkem, resp. nahrazují zveřejněná avíza Výzvy A z Výzvy B. Seznam cílových (intervenčních) oblastí se nemění.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá dotčené zúčastněné strany podle Sdělení, aby ve lhůtě do 30 dnů od data zveřejnění tohoto Dodatku případně

a) předložily připomínky k zásahu státu popsaného předmětným opatřením, jeho koncepci a hlavním charakteristikám, a

b) aby předložily podložené informace o sítích, které již v cílové oblasti existují nebo jejichž zavedení se v příslušném časovém horizontu věrohodně plánuje prostřednictvím formuláře.

Přílohy:

Výzva A včetně všech jejích příloh (soubor zip)

Výzva B včetně všech jejích příloh (soubor zip)

 

Datum zveřejnění: 27. října 2023

Lhůta pro podávání připomínek a informací: do 27. listopadu 2023


[1]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52023XC0131(01)