1. Úvod
  2. /
  3. Podpora rozvoje 5G

Podpora rozvoje 5G

Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G

Česká republika plánuje podpořit rozvoj sítí 5G v pásmu 700 MHz (dále jen „5G“) na železničních koridorech TEN-T, a to oblastech, které převyšují rámec povinností vyplývajících z podmínek aukce kmitočtů pro 5G. Význam uvedeného záměru zdůrazňuje skutečnost, že tento záměr byl zařazen jako investice 2 „Covering 5G Corridors and Promoting the Development of 5G” Národního plánu obnovy (komponenta 1.3 High Capacity Digital Networks).

Záměr je v souladu se Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán 5G pro Evropu, ze dne 14. září 2016 č. COM(2016) 588.

Cílem uvedené investice, jenž se plánuje dokončit do 31. prosince 2025, je dokrýt železniční koridory TEN-T signálem sítí 5G vyšší úrovně.K dosažení tohoto cíle se plánuje po úspěšném završení nezbytné notifikace veřejné podpory vyhlásit výzvy na dokrytí signálem 5G v délce alespoň 210 km především na železničních koridorech Praha – Česká Třebová – Ostrava, Česká Třebová – Brno, a následně na koridorech Praha – Ústí nad Labem, Praha – Plzeň a Praha – České Budějovice. Celková výše alokace je 350 mil. Kč.

V souladu s metodikou EK byla v období od 21. července do 11. září 2022 organizována veřejná konzultace za účelem prověření, zda připravované investice s finanční podporou z veřejných zdrojů do sítí 5G, které budou mít oproti běžným mobilním sítím 5G vyšší úroveň signálu v konkrétně vybraných hlavních železničních koridorech TEN-T, jednak nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací České republiky, a dále, zda neohrozí státní a soukromé investice do aktivit spojených s provozem a rozvojem železničních služeb, a zejména s bezpečností železniční dopravy.


Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově

Česká republika plánuje podpořit rozvoj sítí 5G v pásmu 700 MHz (dále jen „5G“) v investičně náročných lokalitách na venkově, a to v rozsahu, který převyšuje rámec povinností vyplývajících z podmínek aukce kmitočtů pro 5G. Význam uvedeného záměru zdůrazňuje skutečnost, že tento záměr byl zařazen jako investice 3 „Supporting the Development of 5G Mobile Infrastructure in Rural Investment-Intensive White Areas” komponenty 1.3 Recovery and Resilience Plan for Czechia.
Záměr je v souladu se Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán 5G pro Evropu, ze dne 14. září 2016 č. COM(2016) 588.

Cílem uvedené investice, jenž se plánuje dokončit do 31. prosince 2025, je zvýšit pokrytí sítě 5G v oblastech, které nikdy nebyly pokryty mobilním signálem 4G nebo 5G (a to v souladu s podmínkami aukce kmitočtů pro sítě 4G nebo 5G), a u kterých lze předpokládat, že z důvodu velmi nízké výnosnosti investice v budoucnu nebudou pokryty základními sítěmi 5G.

K dosažení tohoto cíle se plánuje vyhlásit výzvy na výstavbu a zprovoznění minimálně 120 ks základnových stanic (BTS) sítě 5G, která bude spolufinancována z veřejných zdrojů. Celková výše alokace je 300 mil. Kč.

V souladu s metodikou EK byla v období od 17. června do 9. srpna 2022 organizována veřejná konzultace za účelem prověření, zda připravované investice spolufinancované z finančních prostředků z veřejných zdrojů do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací České republiky.