1. Úvod
  2. /
  3. 5G koridory
  4. /
  5. Dokrytí 5G koridorů

Dokrytí 5G koridorů

Veřejná konzultace je organizována za účelem prověření, zda připravované investice s finanční podporou z veřejných zdrojů do mobilních sítí 5G, které budou mít oproti běžným mobilním sítím 5G vyšší úroveň signálu v konkrétně vybraných hlavních železničních koridorů, jednak nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací České republiky, a dále, zda neohrozí státní a soukromé investice do aktivit spojených s provozem a rozvojem železničních služeb, a zejména s bezpečností železniční dopravy.

Plánované investice do mobilních sítí 5G s vyšší úrovní signálu v konkrétně vybraných železničních koridorech s finančními prostředky z veřejných zdrojů jsou spojeny s následujícími podmínkami:

  1. Držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmu 700 MHz musí splnit ve stanovených termínech rozvojová kritéria stanovená v podmínkách výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 700 MHz, a to bez jakékoliv participace finančních prostředků z veřejných zdrojů, s výjimkou případů, kdy by bylo možné pokrytí dané lokality dosáhnout pouze za předpokladu neúměrně vysokých nákladů.
  2. Finanční prostředky z veřejných zdrojů budou poskytnuty za účelem zajištění vyšší kvality služeb požadované k uspokojení prokázaných potřeb koncových uživatelů, které jdou nad rámec toho, co je již v rámci rozvojových kritérii prezentovaných v podmínkách výběrového řízení na rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz; vyšší kvalita bude dosažena vyšší intenzitou referenčního signálu 5G (RSRP).
  3. Finanční prostředky z veřejných zdrojů musí pokrýt pouze dodatečné náklady nezbytné k zajištění zvýšené kvality sítě a investice realizované s veřejnou podporou nesmí ohrozit státní a soukromé investice do aktivit spojených s provozem a rozvojem železničních služeb, a to se zachováním bezpečnosti železniční dopravy.
  4. Mobilní sítě 5G s vyšší úrovní signálu v konkrétně vybraných hlavních železničních koridorů budou mít, kromě vyšší úrovně signálu, všechny ostatní technickoprovozní parametry shodné s parametry, které jsou prezentovány v podmínkách výběrového řízení na rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz.

Zájem státu podpořit pokrývání železničních koridorů signálem sítí 5G s vyšší úrovní signálu v konkrétně vybraných hlavních železničních koridorů vychází ze záměru využit infrastrukturu mobilních sítí 5G jako klíčového prostředku pro propojenou a automatizovanou mobilitu (CAM) a dále pomocí nově vznikajících aplikací vytvořených na základě technických možností mobilních sítí 5G prosazovat aspekty digitalizace do železničního provozu v oblasti řízení a zabezpečení. Nedílnou součástí bude rovněž poskytování nepřerušovaných vysokorychlostních mobilních datových služeb 5G pro cestující v železniční dopravě a zajištění bezproblémové komunikace složek PPDR.

Hlavní železniční koridory

Hlavní železniční koridoryZdroj: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/zeleznicni-mapy-cr

V souladu s výše uvedeným mobilní operátoři paralelně s pokrýváním železničních koridorů signálem sítí 5G, jež jim ve stanovených termínech ukládají rozvojová kritéria stanovená v podmínkách výběrového řízení na rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz, deklarovali vůli aktivně se účastnit na procesu pokrývání koridorů signálem vyšší úrovně. Návazně Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad na základě podkladů předložených mobilními operátory identifikovaly lokality, ve kterých prostřednictvím finančních prostředků z veřejných zdrojů podpoří dokrývání železničních koridorů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) předkládá seznam intervenčních oblastí k veřejné konzultaci, která ověří správnost definování podporovaných oblastí pro realizaci záměru, jehož cílem je zajištění dokrytí s podporou z veřejných zdrojů vybraných hlavních železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně. Veřejná podpora v uvedených intervenčních oblastech bude směrována výhradně do pasivní infrastruktury mobilní sítě 5G. Pod pojmem „pasivní částí mobilní sítě 5G“ (nebo rovněž pasivní infrastruktura mobilních sítí 5G) se rozumí mobilní síť 5G bez jakéhokoli aktivního prvku, například: infrastruktura inženýrských sítí, kabelové chráničky nebo kabelovody, inspekční komory, vstupní šachty, nenasvícená vlákna optických kabelů, vyzařovací kabel, rozvodné skříně, zdroje napájení, pasivní antény, sloupy, stožáry, věže, rooftopy a kontejnery.

 

Návazně MPO zahájí proces prověřování, zda poskytnutá finanční podpora z veřejných zdrojů nenaruší hospodářskou soutěž a je slučitelná s vnitřním trhem v souladu s nařízením Komise (EU) č. 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Dále MPO předkládá k veřejné konzultaci uvedený seznam intervenčních oblastí, jež ověří, zda investice s veřejnou podporou do uvedených intervenčních oblastí neohrozí státní a soukromé investice do aktivit spojených s provozem a rozvojem železničních služeb, a zejména s bezpečností železniční dopravy. V rámci veřejné konzultace k připravované výzvě na podporu dokrývání železničních koridorů sítí 5G signálem vyšší úrovně Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby se vyjádřily k předloženému návrhu dokrytí vybraných hlavních železničních koridorů sítěmi 5G se signálem vyšší úrovně. Podle svého uvážení mohou tyto subjekty doplnit další vhodné informace.

Například, jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že některé informace nejsou v souladu s Vaší evidencí, seznam intervenčních lokalit není úplný nebo není v souladu s Vašimi plánovanými záměry, resp. naruší Vaše stávající soukromé investice nebo Vaše investice, jež prokazatelně plánujete realizovat v příštím 3letém období, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace prostřednictvím následujícího Formuláře.

Současně žádáme, abyste nás informovali v případě, když investice do sítí 5G se signálem vyšší úrovně ohrozí státní a soukromé investice do aktivit spojených s provozem a rozvojem železničních služeb, a zejména s bezpečností železniční přepravy a dopravy. V tomto případě rovněž použijte výše zmiňovaný Formulář.

Závěrem upozorňujeme, abyste nezapomněli vyplnit Vaše kontaktní údaje a případné další poznámky a formulář odeslat prostřednictvím e-mailu na adresu 5G-pripominky@mpo.cz. Nezapomeňte uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři. MPO Vás následně, pokud to bude zapotřebí, osloví k ověření Vašeho podání a případné opravě zjištěných chyb.

 

Tato veřejná konzultace je otevřena do 11. září 2022.