1. Úvod
  2. /
  3. 5G venkov
  4. /
  5. Rozvoj 5G na venkově

Rozvoj 5G na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje veřejnou konzultaci za účelem prověření, zda připravované investice spolufinancované z prostředků z veřejných zdrojů do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací České republiky.

Plánované investice do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově s finančními prostředky z veřejných zdrojů jsou založeny na následujících podmínkách:

  1. Držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmu 700 MHz musí splnit ve stanovených termínech rozvojová kritéria uvedená v podmínkách aukce kmitočtů pro sítě 5G, a to bez jakékoliv účasti finančních prostředků z veřejných zdrojů.
  2. Finanční prostředky z veřejných zdrojů budou poskytnuty nad rámec podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G s cílem zajištění pokrytí mobilním signálem v investičně náročných místech na venkově, kde celkově selhávají tržní mechanismy, tj. zde dosud nejsou vybudovány sítě 4G (LTE) nebo 5G.

Zájem státu je zajistit přístup k moderním mobilním službám 5G pro podnikatelské subjekty, místní samosprávu a obyvatelstvo v lokalitách, kde dosud na tržních principech nikdy nebyly provozovány mobilní služby 4G nebo 5G a v budoucnu se držiteli rozhodnutí o přídělech kmitočtů pro zajištění sítí 5G jejich zavedení z ekonomických důvodů neplánuje.

Podporované investice do pokrývání mobilním signálem přinesou v lokalitách významné zlepšení (skokovou změnu) poskytovaných mobilních služeb v porovnání se současným stavem mobilních služeb.

Uvedená motivace držitelů rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmu 700 MHz akcelerovat hospodářský rozvoj v investičně náročných místech na venkově představuje faktor, který zásadně naruší dlouholetý neuspokojivý stav služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím veřejných mobilních komunikačních sítí.

Český telekomunikační úřad, jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 115 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích identifikoval lokality (tj. intervenčních oblastí), ve kterých prostřednictvím finančních prostředků z veřejných zdrojů lze podpořit dokrývání investičně náročných míst na venkově.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) předkládá návrh intervenčních oblastí k veřejné konzultaci, která ověří správnost definování podporovaných oblastí pro realizaci záměru, jehož cílem je zajištění dokrytí s podporou z veřejných zdrojů investičně náročných místech na venkově. Veřejná podpora v navrhnutých intervenčních oblastech bude směrována výhradně do pasivních částí sítě 5G. Pod pojmem „pasivní částí sítě 5G“ (nebo rovněž pasivní infrastruktura sítí 5G) se rozumí síť 5G bez jakéhokoli aktivního prvku, například: infrastruktura inženýrských sítí, kabelové chráničky nebo kabelovody, inspekční komory, vstupní šachty, nenasvícená vlákna optických kabelů, vyzařovací kabel, rozvodné skříně, zdroje napájení, pasivní antény, sloupy, stožáry, věže, rooftopy a kontejnery.

MPO předkládá k veřejné konzultaci navrhn intervenčních oblastí, jež ověří, zda investice s veřejnou podporou do uvedených intervenčních oblastí neohrozí soukromé investice.

V rámci veřejné konzultace k připravované výzvě na podporu rozvoje sítí 5G v investičně náročných místech na venkově zveřejňuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá všechny strany, aby se vyjádřily k předloženému návrhu podpory rozvoje sítí 5G v investičně náročných místech na venkově.

Pokud při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že některé informace nejsou v souladu s Vaší evidencí, seznam intervenčních lokalit není úplný nebo není v souladu s Vašimi plánovanými záměry, resp. naruší Vaše stávající soukromé investice nebo Vaše investice, jež prokazatelně plánujete realizovat do konce roku 2027, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace prostřednictvím následujícího Formuláře.

Závěrem upozorňujeme, abyste nezapomněli vyplnit Vaše kontaktní údaje a případné další poznámky a formulář odeslat prostřednictvím e-mailu na adresu 5G-pripominky@mpo.cz. Nezapomeňte uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři. MPO Vás následně, pokud to bude zapotřebí, osloví k ověření Vašeho podání a případně k opravě zjištěných chyb.

Připomínky k veřejné konzultaci můžete podávat do 28. března 2024