Text výzvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje III. Výzvu Digitální vysokokapacitní sítě – Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově z Národního plánu obnovy.

 

Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G a následně ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz (dále jen „kmitočtových pásmech určených pro zajišťování sítí a poskytování služeb ve standardu 5G“) zajistit pokrytí investičně náročných lokalit na venkově signálem 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb 5G koncovým zákazníkům. Jedná se o venkovské lokality, kde z důvodu předpokládané nízké ziskovosti a řídkého osídlení selhávají tržní mechanismy.

Doporučení pro žadatele o dotaci, kteří plánují podat v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace dva a více projektů:

S ohledem na množící se dotazy, které se týkají struktury žádosti o poskytnutí dotace v případě, že žádost bude obsahovat více projektů, upozorňuje řídící orgán, že tato skutečnost může ovlivnit nejen vlastní proces hodnocení žádostí o poskytnutí dotace, ale také proces vyplácení dotace prostřednictvím žádostí o platbu a také proces kontrol, zejména veřejnosprávní kontrolu.

V případě, že v jedné žádosti o poskytnutí dotace bude uvedeno více projektů, je vhodné tyto přehledně uvést v tabulce, kterou lze přiložit jako samostatnou volitelnou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace. Jednotlivé projekty v jedné žádosti musí být srozumitelně a jednoznačně identifikovány včetně příloh, což povede k snížení rizika vzniku nejasností při hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, a stejně tak v případě následných žádostí o platbu.

Prováděcí předpisy pro poskytování podpory z Národního plánu obnovy vyžadují následující:

  1. V případě hodnotícího procesu nemůže být tento hodnotící proces ukončen, pokud nejsou vyhodnoceny všechny projekty v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace. Zamítnutí realizace jednoho nebo více projektů v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace ze strany ŘO může znamenat riziko prodloužení hodnotícího procesu.
  2. V případě vlastního čerpání dotace prostřednictvím žádosti o platbu nelze podat žádost o platbu pro projekt samostatně, ale vždy pro všechny projekty uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, resp. dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proto nelze podat žádost o platbu dříve, než bude ukončena realizace všech projektů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zároveň dosaženo cílových hodnot indikátorů povinných k naplnění a účel dotace dle rozhodnutí byl naplněn. Pokud nastane skutečnost, kdy jeden nebo více projektů v rámci jednoho Rozhodnutí nebude realizováno v souladu s podmínkami Rozhodnutí, bude nutno tuto skutečnost řešit prostřednictvím změnového řízení a teprve následně podat žádost o platbu. Příjemcům proto doporučujeme plánovat cash-flow s ohledem na realizaci všech projektů schválených v Rozhodnutí.

Z pohledu kontrolní činnosti je nutno upozornit na skutečnost, že případná kontrola je prováděna vždy ve vazbě na příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nikoliv na jeden konkrétní realizovaný projekt. V případě potenciální kontroly tak budou kontrolovány všechny projekty v rámci jednoho Rozhodnutí.

Přílohy ke stažení zde na webu MPO.